Xàm luận về thưởng thức thơ

0

Xàm luận
về thưởng thức thơ

Nguyễn Đức Mù Sương

Nghệ thuật nói chung, thơ ca nói riêng và đời sống không phải là một mà cũng không phải là hai…Mối liên hệ này qua lại biểu tỏ nhiệm vụ của nghệ thuật đối với đời sống và ngược lại.Tác giả thâm nhập vào nghệ thuật với tư cách là người sáng tạo mà không cần phải là người tham dự.Cái lạ lẫm của từ ngữ nhằm phá hủy cái mòn sáo quen thuộc đến gây nghiện trong độc giả.Văn chương không hàm chứa những phán đoán chính xác, đàng sau cái bề ngoài hài hước, hóm hỉnh là sự hiển lộ của chiều sâu tâm tư cái cần phải nắm bằng tư duy hình tượng .Nó hoàn toàn khác với tư duy khoa học .Vì vậy đừng bao giờ đòi hỏi ,đừng bao giờ tìm kiếm mất công thế giới nhân vật kể cả khi tác giả sử dụng đại từ tôi trong tác phẩm.Cần phải loại bỏ quan niệm thực chứng chủ nghĩa (Positivism) trong lĩnh hội tác phẩm ,giải thoát khỏi chúng ngượì đọc mới có điều kiện tiếp nhận thẫm mỹ tái hiện ,khám phá được bản chất của con người ..
Không nắm bắt được những điều cơ bản nhất của thưởng thức chiếm lĩnh văn chương người đọc mãi mãi không bao giờ chuyển sự phản ánh của cảm tính thành sự khái quát của tư duy sẽ biến thâm sâu thành cạn cợt..biến hàm ngôn thành hiển ngôn …Thi sĩ trở thành thợ chữ, văn băm.
Sugar hill . TX một tháng 3 hai không mười

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here