NĂM THÂN NÓI CHUYỆN KHỈ

HÔM QUA LÀ MỘT NGÀY VUI

Những tư tưởng nghệ thuật của Văn Cao