Ảnh Nguyễn Đức Thắng

Hoàng hôn Waikiki

Em của ngày xưa 1970

Ngủa mặt nhìn trăng

Nghê thường

Hà Nôi 1950